event-cover-image

Biomassans klimatpåverkan: Sant och falskt

Måndag, 23 augusti 2021 klockan 13:00

Webbaserat

Det pågår en intensiv debatt om användningen av biomassa för olika energiändamål, till exempel drivmedelsproduktion. Diskussionen förs inom skogs- och jordbruket, i miljöorganisationer, på debattsidor, mellan beslutsfattare nationellt och internationellt, och inom forskarvärlden.

I samtalet finns några återkommande frågeställningar: Är uttag av biomassa hållbart eller inte ur ett klimatperspektiv? Räcker råvaran? Även frågan om eventuella hot mot den biologiska mångfalden diskuteras.

Det här webbinariet redovisar vad den aktuella forskningen säger om biomassan som resurs, både ur svenskt och internationellt perspektiv, och det biogena kolets kretslopp. Målet är att bredda och fördjupa kunskapsbasen för den pågående debatten.

Program

13:00 – 13:05

Praktisk info
Annika Åhnberg, moderator

13:05 – 13:10

Välkomna!
Ingrid Nohlgren, föreståndare för f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel samt kansliet för samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system

Patrik Klintbom, Senior forskare inom hållbara transporter, RISE, samt ordförande för ETIP Bioenergy

13:10 – 13:35

Outnyttjade möjligheter till hållbart uttag av biomassa
Pål Börjesson, Professor i miljö- och energisystem, Lunds universitet

13:35 – 14:00

Den skogsbaserade bioenergins betydelse för klimatet på kort och lång sikt

Göran Berndes, Professor vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, fysisk resursteori, Chalmers

14:00 – 14:05

Bensträckare

14:05 – 14:25

Ett nationellt perspektiv
Hillevi Eriksson, Klimat- och bioenergispecialist Skogsstyrelsen

Ett europeiskt perspektiv

Patrik Klintbom, som ovan

14:25 – 14:55

Sant och falskt
Panelsamtal med de medverkande. Moderator: Annika Åhnberg.

14:55 – 15:00

Tack för idag!
Ingrid Nohlgren, Patrik Klintbom

15:00 – 15:30

Eftersnack för de som vill

Möjlighet till fördjupade diskussioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbplattform

Länk för att ansluta skickas ut några dagar innan webbinariet till alla anmälda.

Webbinariet genomförs på svenska och spelas in för att tillgängliggöras i efterhand. 

Arrangörer

ETIP Bioenergy, EU:s teknik- och innovationsplattform för bioenergiområdet

Förnybara drivmedel och system, ett samverkansprogram som finansieras gemensamt av Energimyndigheten och f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel

Välj bokningstyp och antal
Bokningstyp Antal Pris / Antal

Dela