Att utveckla(s) med kultur

"Konsten att lyckas med ett förebyggande underhåll är skapa en organisationskultur som lockar och vägleder medarbetarna i riktning mot att arbeta förebyggande”.

Hur fungerar en sådan kultur?   

Kulturell styrning utgår från värderingar. Värderingarna lanseras med hjälp av goda förebilder (”hjältar”) i samband med "ritualer". 

I näringslivets fall kan värderingen vara ”kundorientering", förebilden utgöras av "medarbetare som är särskilt uppskattade av sina kunder" och ritualen av ett internt säljmöte eller en kurs där de av kunderna uppskattade medarbetarna framträder och berättar om hur de gör för att lyckas. Detta upprepas systematiskt (jämför kyrkans återkommande högmässor, arbetarrörelsens första maj-möten och fotbollslagens matcher. 

Vilka värderingar skall en förebyggande underhållskultur bygga på? Vilka ”riter och ritualer” kan vi använda oss av för att lansera dessa värderingar? Och hur använder vi goda förebilder?

Detta skall vi arbeta med i vårt nya nätverk för utvecklingen av en förebyggande underhållskultur. 

  • Via web? Fysiskt? Vi börjar med webben. 

  • Hur ofta? Tätare i början (en gång per månad). Därefter ca en gång per kvartal.

  • Vad gör vi på mötena? Fritt samtal, dialog. Inte en kurs, monolog.

  • Vad förväntas av deltagaren? Jobba praktiskt med kulturutveckling, skaffa sig erfarenheter och redogöra för dessa i samband med nästa möte.

När? 

Fredagen den 28 januari kl. 13-14

Fredagen den 25 mars kl 13-14

Fredagen den 6 maj kl 13-14

Anmäl dig nedan så får du länken till mötet. Vi använder Microsoft Teams

En av de näringslivsföreträdare i Sverige som kanske mest förknippades med detta tänkande var sannolikt Ingvar Kamprad. Det som sker på IKEA skall vara "IKEA-mässigt", sa han. Alla anställda på IKEA lärde och anpassade sig snabbt till vad det begreppet stod för. Till och med kunderna anar vad som är innebörden i IKEA-mässighet. En annan företagsledare som intresserade sig mycket för kultur var SAS dåvarande VD Jan Carlzon.

Kultur som styrmedel är dock en mycket äldre tanke än så. Katolska kyrkan utvecklade ett kulturellt styrsystem med början redan på 400-talet som i många avseenden fungerar lika dant idag. Den kulturella styrningen får kyrkans medlemmar (världens alla katoliker) att VILJA tillhöra kulturen. Därmed är de påverkade av kulturen. Andra typer av organisationer som baseras på kulturell styrning är arbetarrörelsen och framgångsrika idrottsföreningar.

Bokningstyp Antal Pris / Antal